Üdvözöljük iskolánk és óvodánk weboldalán!

Küldetéstudat

Minden gyermekben, aki megszületett, mindegy,

milyen körülmények között s milyen szülőktől,

az emberiség lehetőségei születtek újra, s vele

újból mindnyájunk szörnyű felelőssége az

emberi élet iránt.”

 

            ( James Agee )

 

 

 

PREAMBULUM

„… a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet.”                                    (Péter második levele, 1: 5 -7)

A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy elhívása az oktatásban:

Az ősi bibliai igazság – „A bölcs tanítás az élet forrása.” (Pb.13:14.) – ma is érvényes. A baptista óvoda célja, hogy gyermekei a lehető legjobb alapokat kapják egy boldog, kiteljesedett, sikeres jövőhöz.

A baptista óvoda keresztyén értékekre és gondolkodásra épül, így a Teremtő és a teremtmény tisztelete, a gyermekszeretet alapozza meg a színvonalas nevelési-oktatási munkát, és a gyermek személyiségének optimális fejlesztését.

Az Európában 450 éves, Magyarországon több mint 160 éves Baptista Egyházra a kezdetektől jellemző, hogy a társadalom felé nyitott, bibliai értékeket közvetítő, családközpontú közösség. Felnőtt-keresztséget gyakorló, több generációs gyülekezetekből álló protestáns felekezet, amely az egyén döntésére, szabad akaratának tiszteletben tartására épít. A Magyarországi Baptista Egyház több mint száz éve működtet egyházi oktatási intézményt és a rendszerváltás óta tar fenn általános iskolát, óvodát és alapfokú művészeti iskolát.

Keresztyén szellemű nevelésünk feladata, hogy a személyiség sokoldalú, harmonikus fejlesztése által gyermekeink önálló, felelősségteljes cselekvésre, őszinteségre, szabadságra törekvő, saját magukra a mértékletesség, másokra a türelem keresztényi erényeit alkalmazó, helyes erkölcsi érzékkel rendelkező, problémamegoldó személyiséggé váljanak. Hisszük, hogy a szeretet a leghatékonyabb pedagógiai módszer, és ezzel támogatjuk, hogy a gyermekek e segítséggel találjanak rá az útra, az evangéliumi hitre, mely az úr Jézuson keresztül Istenhez vezet. A Baptista Szeretetszolgálat megalakulása óta arra törekszik, hogy minden erejével és lehetősége szerint segít a szükségben lévőknek.

A Baptista alaptevékenységébe jól illeszkedően – óvodáiban sokat tesz a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, és a roma tanulók felzárkóztatásáért, és a tehetséges diákok kibontakoztatásáért.

Küldetése, hogy az általa fenntartott intézmény több legyen, mint óvoda: az a hely, ahol a gyermek teljes körű támogatást kap személyisége és képességei kibontakoztatásához.

 

 

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

 

Küldetésünk a ránk bízott gyermek fejlődésének minél teljesebb körű elősegítése.

A keresztyén elmének kell a legjobb elmének lennie, amelyet Krisztus értelme világosít meg, és amely integrálja Isten alapelveit az akadémikus ismeretekkel.

 

Küldetésünk személyes életpéldánkkal mintát adni.

Törekvésünk, hogy a baptista óvoda olyan irányító testülettel, és munkatársi gárdával rendelkezzen, akik a Biblia alapelveinek megfelelő nézőpontot alkalmaznak a tanítás és az intézmény vezetése során.

 

Küldetésünk a gyermekek képességeinek kibontakoztatása.

Minden tanulási tapasztalat célja, hogy hozzásegítse a gyermekeket Istentől kapott képességeik teljes kibontakoztatásához.

A tanítás a következőkre összpontosít:

- A gyermek számára megfelelő tevékenységek és szolgáltatások biztosítása

- A gyermek ráébresztése a társadalommal való kapcsolatára és az iránta való felelősségre

- Nevelési programba tartozó és ahhoz kapcsolódó tevékenység segítse a gyermekek intellektuális, lelki, társadalmi, érzelmi és fizikai fejlődését.

 

Küldetésünk működés szempontjából hitelesnek lenni.

A bibliai értékek következetes alkalmazása, ahogy az oktatási intézmény:

Példamutató igényességet mutat az intézmény működései szabályzatának fejlesztésében;

Az emberi erőforrásokat etikusan és igazságosan kezeli;

A pénzügyeket fedhetetlenül és nyíltan kezeli, ill. ellenőrzi;

Etikus, világos és nyílt fejlesztési stratégiákat dolgoz ki;

Igazságos és következetes irányítási rendszert alkalmaz;

A szülői kapcsolatok terén őszinteséget, nyíltságot és igazságosságot képvisel.